Професійне навчання безробітних Берегівською міськрайонною філією Закарпатського обласного центру зайнятості

З часом все більше проявляється необхідність актуалізації освіти дорослого населення, та особливо безробітного, із врахуванням її специфічних особливостей, що зумовлює необхідність навчатися упродовж життя.

Тому необхідно через навчання систематично підтримувати професійну компетентність та конкурентоздатність людини і в такий спосіб забезпечувати її успішне працевлаштування.

Крім того, статус дорослого безробітного потребує певних специфічних особливостей організації навчального процесу, а саме – забезпечення, перш за все, його практичної спрямованості, застосування активних інноваційних технологій, індивідуалізованого підходу, різних форм короткотермінового навчання. Із широкого спектру короткотермінових форм навчання безробітних більш затребуваним стає навчання на курсах цільового призначення.

Берегівська міськрайонна філія Закарпатського ОЦЗ здійснює підвищення кваліфікації безробітних, що має на меті підвищення конкурентоспроможності та мобільності громадян на ринку праці. Головною метою при організації професійного навчання безробітних є узгодження й потреб роботодавця, й інтересів шукача роботи, що сприяє якнайшвидшому працевлаштуванню безробітного та закріпленню на робочому місці.

   Берегівська міськрайонна філія Закарпатського обласного  центру зайнятості  організовує такі види професійного навчання для безробітних:

  -первинна професійна підготовка робітників – здобуття професійно-технічної освіти особою, яка раніше не мала робітничої професії, спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної діяльності;

  -перепідготовка робітників – професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які раніше здобули первинну професійну підготовку;

   -перепідготовка фахівців – одержання нової спеціальності, професії чи кваліфікації на основі раніше здобутої освіти та досвіду практичної роботи без підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня ;

   -підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою – розширення та поглиблення професійних знань, умінь і навичок за раніше набутою професією (спеціальністю), оволодіння новою технікою чи технологією; стажування – різновид підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою з метою засвоєння особою кращого вітчизняного чи зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок необхідних для виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді, на яку претендує безробітний. Стажування проводиться на базі навчального закладу чи ПОУ, що є суб’єктами господарювання ;

   -спеціалізація фахівців з вищою освітою – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості, в межах спеціальності ;

   -курси цільового призначення – форма підвищення кваліфікації робітників з метою вивчення ними нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки, нормативно-правових актів  тощо.